Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu

Technik ekonomista

Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć W zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym pracuje, We Wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników. Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi oraz posiadać umiejętności pracy z podstawowymi programami komputerowymi- tego nauczysz się w naszej szkole.

Celem kształcenia w zawodzie technik ekonomista jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia ha różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych t opisem stanowisk pracy zawartych w standardach kwalifikacji zawodowych, związanych miedzy Innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych, istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania ż użytkowych programów finansowo- księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży 1 marketingu.

Technik handlowiec

Nauczysz się m.in.:

 • organizować i prowadzić działalność małej firmy handlowej,
 • analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów,
 • badać możliwości wzrostu udziału firmy na rynku,
 • identyfikować bariery występujące w handlu,
 • analizować skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług,
 • organizować i prowadzić działania reklamowe,
 • określać zasady i formy marketingu,
 • księgować typowe operacje gospodarcze, obliczać podatki,
 • prowadzić negocjacje handlowe,
 • określać koszty działalności handlowej.

Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Absolwent technikum zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

Handlowiec, w ramach swoich zadań zawodowych, wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców a także odbiorców towarów, usług i wyrobów gotowych; Kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe. Handlowiec Stosuje różne formy i techniki sprzedaży# w zależności od szczebla obrotu towarowego, rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. Do podstawowych obowiązków handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, analizowanie stanu zapasów towarowych. Handlowiec samodzielnie lub współpracując i innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa może prowadzić działania, w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji ceń, oraz analizy kosztów handlowych.

Technik handlowiec to zawód dla osób:

 • aktywnych, sprawnie komunikujących się,
 • zrównoważonych emocjonalnie i odpornych psychicznie#
 • mających dobrą prezencję,
 • mających poczucie estetyki,
 • uczciwych,
 • potrafiących szybko rozwiązywać napotkane problemy#
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • gotowych do stałego podnoszenia kwalifikacji,


 

Technik architektury krajobrazu

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne I materiał szkółkarski.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak I historycznych obiektów zielni, Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
 • jednostkach realizacyjnych I pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
 • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
 • jednostkach administracji samorządowej: m. in. w wydziałach: geodezji I kartografii, ochrony środowiska, kształtowania I pielęgnacji zieleni itp,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
 • właścicieli obiektów krajobrazowych
 • w szkółkach drzew, krzewów I roślin ozdobnych


 

Technik programista

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych ni rynku pracy zawodów, Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności.

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe.

Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (Inteligentne domy itp.).

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych Oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi batami danych), HTML S i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub Uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.