Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności

Specjalności:

Technologia żywności

Technologia gastronomiczna i edukacja żywieniowa

Żywienie człowiek z dietetyką

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 7 semestrów

Na kierunku studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu: technologii wytwarzania produktów spożywczych i potraw, utrwalania i przechowywania oraz kontroli jakości gotowych wyrobów, projektowania nowych produktów spożywczych i procesów technologicznych, wdrażania systemów zapewniania bezpieczeństwa produkcji żywności, dietetyki, zasad prawidłowego odżywania i postępowania dietetycznego, edukacji żywieniowej, prawa żywnościowego, zasad bezpieczeństwa i kontroli jakości żywności. Ucząc się u nas student zyskuje umiejętność projektowania nowych produktów i procesów technologicznych oraz systemów zapewniania jakości. Otrzymuje także przygotowanie do prowadzenia badan naukowych na wysokiej klasy aparaturze i urządzeniach oraz doświadczenie praktyczne w wyniku realizacji praktyki zawodowej odbywanej w trakcie studiów w różnych zakładach pracy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy
w sektorze gospodarki i instytucjach związanych z produkcją i oceną jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, m.in.: w zakładach przemysłu spożywczego, instytucjach wdrażających lub kontrolujących system bezpieczeństwa i jakości żywności, poradniach dietetycznych i innych instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową, zakładach gastronomicznych, firmach cateringowych i placówkach żywienia zbiorowego. Inną możliwością jest założenie własnej działalności gospodarczej w branży.