Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu to szkoła
z wieloletnią tradycją. Od początku istnienia cechuje ją duża dynamika, otwarcie na zainteresowania młodzieży oraz potrzeby rynku pracy.

 

Obecnie nasi uczniowie kształcą się na kierunkach usługowych, zdobywając wiedzę
i umiejętności w technikum oraz w szkole branżowej I stopnia. Technikum nr 1, wchodzące w skład zespołu, oferuje naukę w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik fotografii
i multimediów. Szkoła branżowa kształci kucharzy, cukierników, fryzjerów. Tym, którzy mają sprecyzowane zainteresowania konkretnym zawodem, chcą w przyszłości znaleźć zatrudnienie lub prowadzić własną działalność gospodarczą proponujemy klasę wielozawodową – warunkiem jest znalezienie pracodawcy, u którego uczeń odbędzie praktyczną naukę zawodu.

 

Jako szkoła gwarantujemy naszym uczniom bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę. W obu budynkach zamontowany jest i działa monitoring, a o ład i porządek dba odpowiedni personel. Nowoczesne pracownie, wyposażone w laptopy, projektory, tablice i ekrany multimedialne są stale modernizowane i ulepszane, co sprzyja uatrakcyjnianiu lekcji i korzystaniu
z różnorodnych narzędzi i technologii informatycznych. Dzięki temu kadra pedagogiczna ma możliwość kreatywnego stosowania metod aktywnych, a uczniowie szybciej i efektywniej nabywają wiedzę i umiejętności.

 

Szkoła realizuje projekty unijne, co daje uczniom możliwość kształtowania kompetencji kluczowych i przyczynia się do efektywniejszego funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie. W ramach tych projektów uczniowie mają możliwość realizowania praktyk zagranicznych, odbycia płatnych staży, a tym samym zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy projektów biorą udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:

– kursach (barmańskich, kuchni molekularnej, carvingu, baristy, wizażu, stylizacji paznokci, fryzjerskich)

– szkoleniach (z obsługi programów graficznych: CorelDraw, Adobe Photoshop, Animate, AfterEffects)

– wyjściach edukacyjnych

– warsztatach (z fotografii produktowej i reklamowej, pilotażu dronów, szlachetnych technik fotograficznych, kuchni molekularnej)

– spotkaniach z przedsiębiorcami, ludźmi biznesu, pracownikami instytucji rynku pracy i rynku finansowego, wykładowcami wyższych uczelni

– wyjazdach na targi gastronomiczno-hotelarskie, sprzętu fotograficznego, filmowego i audio video oraz technologii multimedialnych.

 

Dyrekcja i nauczyciele szkoły kładą szczególny nacisk na przygotowanie uczniów do aktywnego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz wykonywania pracy zawodowej. Kadra pedagogiczna stale doskonali swoje umiejętności i warsztat pracy, dążąc do uzyskania jak najwyższej zdawalności egzaminów maturalnego i zawodowego. Służy temu również szereg zajęć fakultatywnych oraz wspomagających uczniów mających trudności
w nauce.

 

Integralną częścią pracy szkoły są innowacje pedagogiczne, w ramach których uczniowie nabywają dodatkowe umiejętności pożądane w danym zawodzie. Ich celami są wyzwalanie kreatywności zarówno wśród młodzieży jak i nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, ukierunkowanych na osiąganie sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.