Medyczno-Społeczne Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Przemyślu

Struktura organizacyjna

 • Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu
 • Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu

Informacje ogólne

 • Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Przemyślu to placówka oświatowa prowadzona przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • Funkcjonująca w niej Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu została założona w 1945 roku i jest najstarszą szkołą medyczną na Podkarpaciu.

Dane adresowe

      Przemyśl ul. Słowackiego 85

Oferta edukacyjna

Zawody z branży opieki zdrowotnej:

 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • terapeuta zajęciowy,
 • asystentka stomatologiczna,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • opiekun medyczny,

 Zawody z branży pomocy społecznej:

 • opiekunka dziecięca,
 • opiekun w Domu Pomocy Społecznej,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • opiekunka środowiskowa,
 • opiekun osoby starszej,

Zawody z branży fryzjersko-kosmetycznej:

 • technik usług kosmetycznych.

 

Baza dydaktyczna

Prawidłową realizacja podstawy programowej a co za tym idzie uzyskanie dyplomu zawodowego jest możliwe dzięki bardzo dobremu  zapleczu dydaktycznemu jakie posiada Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu przy ul Słowackiego 85.

Umiejętności zawodowe kształtujemy w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych i pracowniach umiejętności zawodowych: farmaceutyczne, masażu, artystyczne, kosmetyki i wizażu, pielęgnacyjne.

Dzięki doskonałemu wyposażeniu szkoła posiada status ośrodka egzaminacyjnego we wszystkich zawodach, w których kształci.

Szczególnie duży nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach. Ściśle współpracujemy w  zakresie realizacji zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych z 14 pracodawcami z  kraju i z zagranicy.

Pełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz bogato wyposażona biblioteka szkolna umożliwiają realizacje zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania.

 

Proces dydaktyczny i zdobywanie dodatkowych kompetencji.

Wizytówką naszej szkoły jest proces dydaktyczny rozwijający kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość oraz kompetencje informatyczne i językowe realizowany nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem technologii informatycznej w oparciu o autorskie programy nauczania przez zespół doświadczonych, kompetentnych i kreatywnych nauczycieli.

 

W ramach kształcenia zawodowego zawodowych prowadzimy naukę języka obcego i migowego.

 

Podejmujemy liczne działania celem, których jest rozbudzenie u słuchaczy potrzeby doskonalenia poprzez organizowanie zajęć zwiększających szanse na rynku pracy oraz rozwijających zainteresowania.

 

Umożliwiamy korzystanie z różnorodnych form doskonalenia:

 

Warsztaty z zakresu:

 • masażu
 • kosmetycznych zabiegów upiększających i pielęgnacyjnych
 • pielęgnowania stomii
 • technik terapii zajęciowej
 • dezynfekcji i sterylizacji
 • technik pracy asystentki stomatologicznej
 • podejmowania aktywności na rynku pracy

 

 • Konferencje
 • Wycieczki przedmiotowe
 • Targi

Współpracujemy z organizatorami imprez cyklicznych: 

 • Międzynarodowa Konferencja Medyczna Fundacji „jerzyk”
 • Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne
 • Ogólnopolska Konferencja Masażu dla Szkół Medycznych Województwa Podkarpackiego

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Systematyczna współpraca ze środowiskiem lokalnym wpisuje się w historię naszej szkoły.
W środowisku lokalnym szkoła zyskała miano placówki profesjonalnie realizującej różnorodne działania edukacyjne dla dzieci i dorosłych z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki chorób nowotworowych, pielęgnowania i upiększania skóry i paznokci.

Jesteśmy również postrzegani jako partner w realizacji, uroczystości i okolicznościowych wydarzeń o charakterze sportowym, rekreacyjnym, promującym zdrowy styl życia oraz charytatywnym. Swoimi umiejętnościami i wiedzą słuchacze i nauczyciele urozmaicają takie przedsięwzięcia jak:

 • Tydzień profilaktyki nowotworowej “Wyzwanie na dziś: życie bez raka!”
 • Przemyskie Pola Nadziei
 • Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

 

Przyjazna atmosfera i dobra organizacja 

Słyniemy z przyjaznej atmosfery i dbałości o kształtowanie postaw zawodowych przez przykład własny nauczycieli, okazywanie atencji i wspieranie indywidualnego rozwoju słuchaczy co w efekcie rozwija wrażliwość na potrzeby innych, empatię i postawy altruistyczne.

Racjonalnie zorganizowany proces dydaktyczny i różnorodność form kształcenia umożliwiają łączenie nauki z praca zawodową i innymi obowiązkami:

 • Możliwość rozpoczynania nauki w dogodnym czasie:
  • od semestru zimowego tj. od września
  • od semestru letniego tj. od lutego
 • Różnorodność form kształcenia:
  • dzienna – nauka trwa 5 dni w tygodniu
  • stacjonarna – nauka odbywa się 3 lub 4 dni w tygodniu
  • zaoczna – nauka odbywa się 2 dniu w tygodniu nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie
 • Bardzo dobry przepływ informacji:
  • czytelna i systematycznie aktualizowana strona internetowa
  • sprawnie działająca poczta szkolna
  • systematyczny kontakt z opiekunem oddziału

 Tworzenie warunków do rozwijania samorządności i angażowanie słuchaczy do inicjatyw podejmowanych przez szkołę

 • Prężnie działający Samorząd
 • Wspieranie inicjatyw słuchaczy
 • zbiórki charytatywne
 • kiermasze
 • Umożliwianie słuchaczom realizacji zadań na rzecz środowiska lokalnego
 • Dzień Seniora
 • Konferencje
 • Wystawy

 

ATUTY MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ im. J. IŻYCKIEJ w PRZEMYŚLU

 • bezpłatna nauka
 • doświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna
 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
 • przestrzenna infrastruktura dydaktyczna, nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodów
 • ścisła współpraca z licznymi pracodawcami w realizacji praktycznej nauki zawodu  i praktyk zawodowych
 • ośrodek egzaminacyjny dla wszystkich zawodów kształconych w szkole
 • dodatkowe certyfikowane kursy, szkolenia, warsztaty dla słuchaczy
 • stypendia naukowe za osiągnięcia dydaktyczne
 • 75 lat doświadczenia dydaktycznego w kształceniu zawodów medycznych
 • blisko 20 tysięcy absolwentów wpisuje się w bogatą historię kształcenia