Pielęgniarstwo

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Studia na kierunku pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu trwają sześć semestrów i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowy licencjata
w zakresie pielęgniarstwa. Koncepcja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSW
w Przemyślu jest zgodna z oczekiwania pracodawców, jest skoncentrowana na rezultatach kształcenia zgodnych z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej i daje gwarancję profesjonalnego wykonywania zawodu, dzięki łączeniu kompetencji zawodowych oraz umiejętności kreatywnego rozwoju zawodowego. Kierunek pielęgniarstwo prowadzony będzie we współpracy z wiodącymi placówkami ochrony zdrowia, są to: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu i Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy oraz instytucjami sektora medycznego, m.in. z: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu oraz regionalnym oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie. Studenci pielęgniarstwa będą odbywać praktykę zawodową nie tylko w szpitalach i przychodniach, ale również w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz placówkach szkolnych.