Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w  procesie pracy, w tym  organizowanie zatrudnienia  oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

 

Adresatami działań Ochotniczych Hufców Pracy są:

  • osoby młodociane (15-17 lat), ze środowisk niewydolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych;
  • osoby w wieku 18-25 lat, w tym osoby, które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni, absolwenci szkół i studenci.

Ochotnicze Hufce Pracy, jako instytucja rynku pracy, realizują powszechny system bezpłatnych usług dla młodzieży w następujących formach: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń zawodowych i realizacja przedsięwzięć dla środowisk lokalnych w zakresie promocji zatrudnienia. Zadania te są realizowane poprzez Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery. Jednostki te są nadzorowane przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży. Ich oferta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie młodzieży w zakresie wsparcia w kształtowaniu ich ścieżki edukacyjno-zawodowej.


Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej OHP realizują projekty przeznaczone dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną, która w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma m.in. możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych warunkujących uzyskanie zatrudnienia.
Od roku 2004 do 2019 OHP łącznie udzieliły wsparcia ponad 116 tysiącom młodych osób realizując projekty o wartości w sumie 608 milionów zł. Realizowane są także projekty regionalne inicjowane przez jednostki terenowe OHP.

Z udziałem funduszy zewnętrznych, głównie w ramach programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży OHP organizuje międzynarodową wymianę młodzieży oraz praktyki i staże zawodowe. Działania te są traktowane jako ważny czynnik edukacyjno-wychowawczy, służący kształtowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich oraz budowaniu postawy otwartości i tolerancji wśród młodzieży.

Do zadań OHP należy też refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. Taką refundację może uzyskać pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

W strukturach instytucji działa centrum informacyjno-konsultacyjne Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży, które świadczy usługi dla młodzieży, ich opiekunów, pracodawców oraz dla wszystkich zainteresowanych działalnością jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. W skład ECAM wchodzą – infolinia, portal internetowy dla młodzieży (www.dokariery.pl) oraz baza wiedzy intranet. Centrum powstało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.


Jednocześnie OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcyjnych.

 

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Pierwsza z wymienionych wyżej grup może w OHP kontynuować kształcenie ogólne i zdobywać kwalifikacje zawodowe. Każdego roku ponad 30 tysięcy takich młodych ludzi zyskuje tego rodzaju pomoc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: centrach kształcenia i wychowania, ośrodkach szkolenia i wychowania oraz hufcach pracy. Wszyscy będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymują w trakcie pobytu w stacjonarnych jednostkach OHP nieodpłatnie nocleg, wyżywienie i całodobową opiekę wychowawczą.

OHP organizują naukę w nietypowych formach prawnych, umożliwiających jednocześnie realizację przygotowania zawodowego w trakcie pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Tym samym młodzież korzysta z przysługujących jej świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego jest jej zaliczany do stażu pracy.


Uczestnicy kształcą się w ponad 60 zawodach. Dzięki własnym warsztatom szkoleniowym oraz wieloletniej współpracy z lokalnymi pracodawcami – przedsiębiorstwami i rzemiosłem – oferta OHP w zakresie przygotowania zawodowego jest bardzo różnorodna i umożliwia młodzieży wybór interesującego ją zawodu. Każdego roku ponad 85% uczestników pozytywnie kończy naukę lub uzyskuje promocję do następnych klas, pomimo wcześniejszych nawet kilkuletnich opóźnień i zaniedbań edukacyjnych i  przystępuje   do   zewnętrznych  egzaminów  na  tytuły  kwalifikacyjne  –  ponad  90% kończących naukę zawodu.